بازآفرینی حاشیه رود زرجوب

​مکان: رشت-ایران
کاربری: فضای شهری
کارفرما: شهرداری رشت
زیربنا: 156000 مترمربع
تیم طراحی: تورج میربهاء، کتایون مشهودی در همکاری با استودیو معماری مهتاب اخوان
وضعیت: مسابقه
سال: 1398


مبانی طراحی: خاستگاه ساختار شهر رشت بر پایه دو رود و مرکز تاریخی آن بنا شده است . این خاستگاه به مرور و با توسعه‌یِ شهر در زیر لایه‌های مدرنِ شهر، رنگ باخته است.کانسپتِ این طرح ، احیای ساختار اکولوژیک و تاریخی شهر ، بر پایه اتصال دو رود به کمک مرکز تاریخی شهر ، به عنوان یک ابر لایه‌ی فضای عمومیِ پیوسته در درون شهر است..برای شکل دهی به " ابر لایه شهر"که بر ساختار تاریخی و طبیعی شهر استوار می‌شود،  نیاز به ساختاری منطبق و همزمان متفاوت بود که از نظر معنایی و کالبدی پروژه را شکل دهد .
 با توجه به خواسته های ارایه شده از طرف کارفرما و مبانی نظری ارایه شده از شبکه‌ای حاوی مدول ها  ، به عنوان پیمانه ای برای شکل دهی به کل پروژه ،  به عنوان ایده معماری پروژه استفاده شد.مهمترین کیفیت هایی که مدولاسیون برای پروژه به وجود می‌آورد ، عبارتند از : 
1- پیوستگی 
2- تنـوع 
3- انعطاف پذیری

با توجه به تاکید بر پیوستگی کارکردی سایت با بافت اطراف، مدول از نظر ابعاد وشکل در هماهنگی با زمینه شکل گرفت ؛ از سوی دیگر ، با توجه بر مبانی نظری ، مبنی بر شکل دادن لایه جدید در شهر ، تلاش شد مدول همزمان با بافت اطراف از لحاظ زاویه استقرار در شهر و متریال در کنتراست قرار بگیرد .